LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23 NĂM 2023 (Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 23 NĂM 2023

(Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023)

THỨ HAI, ngày 05/06/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì

(1) 8h00’ Họp ban Giám đốc Bảo tàng tỉnh:

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám Đốc Nguyễn Sơn Hà.

(2) 8h30’ Họp giao ban tháng 6/2023 (Giao các phòng chuẩn bị các nội dung đề xuất).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám Đốc Nguyễn Sơn Hà và toàn thể viên chức.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 06/06/2023

Sáng:

1/ 08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng  họp thống nhất phương án điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích quốc gia Sân bay quân sự Lộc Ninh (Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

– Thành phần: PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua báo cáo Hội nghị văn hóa tỉnh Bình Phước.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 07/06/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 08/06/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 09/06/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 23 NĂM 2023

(Từ ngày 05/06/2023 đến ngày 11/06/2023)

THỨ HAI, ngày 05/06/2023

1/ TP. Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư đi thu thập thông tin di sản văn hóa phi vật thể Nghề dệt thổ cẩm của người S’tiêng Bình Phước từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023.

– Địa điểm: Huyện Bù Đốp.

– Cùng đi: PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà; Viên chức Phạm Đức Ngự

– Phương tiện: Tự túc.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 05/6/2023 đến ngày 09/6/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế.

3/ Tạp vụ Tạ Thị Thơm nghỉ phép năm từ ngày 05/6/2023 đến ngàu 12/6/2023.

4/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 06/06/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 07/06/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế từ ngày 07/6/2023 đến ngày 11/6/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 08/06/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 09/06/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 10/06/2023

PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 10/6/2023 đến ngày 11/6/2023.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Tin cùng liên quan