Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2023-2025.

Mục đích nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh góp phần xây dựng văn hóa và con người Vĩnh Long. Đồng thời, tạo động lực, nguồn lực thúc đẩy phát triển ngành du lịch, nâng cao hiệu quả về lợi ích kinh tế và quảng bá hình ảnh của địa phương trong quá trình hội nhập và phát triển.

Đảm bảo thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với sự phát triển bền vững; tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong xã hội, tiếp tục củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành và địa phương trong phối hợp triển khai thực hiện chương trình.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, đầu tư trang thiết bị và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa và đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Nguồn: Báo Vĩnh Long

Tin cùng liên quan