banner_nomal-01.gif

Search

chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

 ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC                                                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN                                                                              Đồng xoài, ngày 12 tháng 01  năm 2016.

         DÂN CHÍNH ĐẢNG

                     *

       Số: 01-CTr/ĐUK

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X

và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng

lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, tập trung vào các nội dung trọng tâm như sau:

 

I. MỤC TIÊU:

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, tiền phong gương mẫu và sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ngày càng đạt kết quả cao. Phòng, chống hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiêm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng bộ Khối và của các cơ quan, đơn vị trong từng năm và cả nhiệm kỳ.

II.CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phấn đấu 100% đảng viên, CBCC trong Khối học tập đầy đủ các chuyên đề và có kế hoạch đăng ký “Làm theo”, đăng ký “Nêu gương” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Hàng năm, phấn đấu 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; trong đó 15% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Phấn đấu hàng năm có 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 10-15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp từ 500 quần chúng ưu tú trở lên vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Trong nhiệm kỳ, tổ chức kiểm tra 50 lượt tổ chức Đảng, giám sát 40 lượt tổ chức đảng. Hạn chế đến mức thấp nhất tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Tổ chức khảo sát tình hình tư tưởng đảng viên, CBCC, VC đối với 64 tổ chức cơ sở Đảng.

5. Trong nhiệm kỳ tổ chức 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 10 lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 02 lớp bồi dưỡng Cấp ủy, 01 lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra - giám sát, 01 lớp bồi dưỡng Báo cáo viên.

6. Hàng năm tổ chức 06 kỳ thông tin thời sự cho đảng viên, CBCC, VC trong Khối.

7. Phấn đấu hàng năm có trên 85% các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc, không có yếu, kém. Các cơ quan, đơn vị trong Khối hàng năm đều đạt danh hiệu, tiêu chuẩn "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức theo đúng quy định.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cấp uỷ Đảng bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, tham mưu các giải pháp cụ thể cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể.

          Tăng cường các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” với mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả việc thực hiện Cải cách thủ tục hành chính, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu trong việc thực hiện các nội dung Cải cách hành chính theo quy định của Chính phủ.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, kê khai tài sản; có giải pháp phòng ngừa hiệu quả, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Rà soát bổ sung, điều chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế văn hóa công sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các quy định của Đảng và Nhà nước. Đổi mới lối làm việc để đạt chất lượng và hiệu quả tốt, thái độ tiếp dân lịch sự, nhã nhặn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, đồng thời thực hiện tốt công tác dân vận trong Đảng.

* Bên cạnh việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X, hàng năm các cấp ủy Đảng cần tập trung xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể của đơn vị sát với chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh (15 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội và xây dựng hệ thống chính trị); đồng thời triển khai, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu của ngành được giao. BTV Đảng ủy Khối căn cứ vào kết quả thực hiện của từng đơn vị để xem xét và phân loại đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, xếp loại đảng viên hàng năm.

* Đặc biệt, đối với năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các đơn vị cần quan tâm, chú trọng đến hệ thống các chỉ tiêu liên quan đến ngành (bao gồm 35 chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết năm 2016 của Tỉnh ủy); xây dựng kế hoạch thực hiện và có giải pháp cụ thể, qua đó lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

 2. Công tác tư tưởng và giáo dục chính trị, tư tưởng; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cấp ủy Đảng tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên. Kiên định đường lối đổi mới, kiên quyết đấu tranh trước mọi thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch.

Tiếp tục thực hiện 02 đề án của Tỉnh uỷ: Đề án 986 về “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng bộ tỉnh Bình Phước” và Đề án 987 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước” theo hướng thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị cơ sở góp phần vào việc trực tiếp nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Mỗi cấp ủy viên phải gương mẫu trong việc tham dự đầy đủ, nghiêm túc các hội nghị triển khai, nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các buổi thông tin thời sự và nói chuyện chuyên đề. Chủ động trong tham mưu kế hoạch tổ chức cho đảng viên học tập, nghiên cứu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tham gia học tập, nghiên cứu, chú trọng đến kiểm tra chất lượng nhận thức của cán bộ, đảng viên sau học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai. Nghiêm túc thực hiện công tác sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, nhằm kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh chỉ đạo. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo gắn với phong trào “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”. Hoàn thành việc xây dựng, gắn bảng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương của Bác phù hợp với tình hình thực tế của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương Bác Hồ, kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sự chuyển biến và sức lan toả thật sự trong thực hiện Chỉ thị.

Quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị, đặc biệt phải kết hợp gắn lý luận với thực tiễn.

3. Công tác củng cố xây dựng tổ chức đảng và đảng viên.

Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh”. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ, nghiêm túc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ cấp uỷ và trách nhiệm của từng cấp uỷ viên.

Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng mà trước hết là từ chi bộ; các tổ chức cơ sở đảng nghiêm túc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định của Điều lệ Đảng. Quan tâm xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và nội bộ cấp uỷ ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm người đứng đầu ; thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khoá XI) Một số vấn đề cấp về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định 101 -QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm”…

Quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên với phương châm: coi trọng chất lượng, đảm bảo chặt chẽ về quy trình, tổ chức, nguyên tắc, thủ tục kết nạp. Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức Đảng với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng Đảng. 

Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng. Tham mưu thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo đúng quy định của Đảng. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực thực tiễn về công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy các cấp; đồng thời tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi làm việc và nơi cư trú.

4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Cấp uỷ Đảng các cấp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ, quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Chủ động xây dựng chương trình, công tác kiểm tra, giám sát của cấp mình theo định kỳ hàng năm và toàn khoá. Tổ chức thực hiện các đợt kiểm tra có chất lượng, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra; đồng thời thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Các đợt kiểm tra, giám sát các nội dung trọng tâm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, đặc biệt ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, nhất là nguyên tắc sinh hoạt đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt giữa kiểm tra và tự kiểm tra; giữa giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Phối hợp giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng.

Kiện toàn và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát. Thường xuyên sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

5. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Xây dựng chương trình làm việc cụ thể toàn khóa, hàng năm, 6 tháng; trên cơ sở đó xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy đảng các cấp phù hợp với tình hình mới. Làm rõ chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy và tổ chức đảng; phân công, phân nhiệm cụ thể nhằm phát huy tốt vai trò trách nhiệm của từng cấp ủy viên, đảm bảo cho các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả.

 Đổi mới phong cách, lối làm việc của các cấp ủy đảng theo hướng phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ cương, có trọng tâm và dứt điểm. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, chủ động tổ chức triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng giúp cho các cấp ủy đảng, tổ chức đảng hoạt động ngày càng đạt hiệu quả hơn.

Tăng cường xây dựng các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, đơn vị.

6. Công tác lãnh đạo các đoàn thể

Tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Các cấp uỷ Đảng xây dựng quy chế làm việc với các đoàn thể theo định kỳ nhằm chỉ đạo kịp thời và sâu hơn các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quy định; phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tuyên truyền, giáo dục, định hướng về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong đoàn viên, hội viên; đồng thời lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động phải thiết thực, ý nghĩa và đi vào chiều sâu; quan tâm công tác an sinh xã hội, các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, trong đó chú trọng địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân thiểu số gắn với “xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức sơ tổng kết, nhân điển hình, nêu gương “người tốt, việc tốt” để cổ vũ, động viên các phong trào thi đua trong đoàn thể, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu ngày càng nhiều đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy đảng xem xét kết nạp. 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các cấp ủy cơ sở, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Khối căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Dân chính Đảng, những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, chủ động xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với chuyên môn công tác, đảm bảo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

2. Các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối theo chức năng và nhiệm vụ được phân công, phối hợp theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện ở các chi, đảng bộ trực thuộc.

3. Giao Ban Tuyên giáo phối hợp với Văn phòng cùng các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối theo dõi việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng uỷ Khối cơ quan dân Chính Đảng, định kỳ kiểm tra và báo cáo việc tổ chức thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo quy định.


Nơi nhận:  

- BTV Tỉnh ủy (b/c);   

- Các Ban XDĐ và VPTU (p/h);         

- Các đ/c UV.BCH ĐUK (t/h);

- Các đ/c UV.UBKT ĐUK (t/h);

- Các Ban XDĐ ĐUK (t/h);

- Các chi, đảng bộ cơ sở (t/h);

- Hội CCB Khối, Đoàn Khối (t/h);

- Lưu VP, BTG.

                    T/M BAN CHẤP HÀNH

                                        BÍ THƯ

                                          Đã ký

                 Nguyễn Thanh Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG 15 CHỈ TIÊU

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH PHƯỚC,

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

I. VỀ KINH TẾ:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP, giá so sánh 2010) bình quân thời kỳ 2016-2020 là 7,5%/năm

2. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 61,1 triệu đồng (tương đương 2.848 USD)

3. Cơ cấu kinh tế (theo giá thực tế) đến năm 2020 là: Nông – lâm – thủ sản: 32,4%; Công nghiệp – xây dựng: 30%; Thương mại – dịch vụ: 37,6%

4. Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 là 100.000 tỷ đồng

5. Tổng thu ngân sách nhà nước đến năm 2020 đạt 4.850 tỷ đồng.

6. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2020 đạt 2 tỷ USD

7. Tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm đến năm 2020 đạt 74,8%; có 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 98% dân số nông thôn và dân số đô thị sử dựng nước hợp vệ sinh.

II. VỀ XÃ HỘI:

8. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 50% trên tổng số xã

9. Có 25% trường học đạt chuẩn quốc gia

10. 100% đề tài sau nghiệm thu được đưa vào ứng dụng hiệu quả.

11. Phấn đấu đạt 8,5 bác sỹ và 30,5 giường bệnh/vạn dân; mức giảm tỷ xuất tăng hàng năm 0,2%; 95% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo tiêu chí mới); có 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế; 95% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng; khống chế tỷ lệ trẻ em  dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 13,5%.

12. Phấn đấu hàng năm, từ 80% trở lên hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; có 60% trở lên thôn, ấp, khu phố và tương đương được công nhân và giữ vững danh hiệu “thôn/ấp/khu phố văn hóa”; có từ 50% trở lên xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; có từ 50% trở lên phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; có từ 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

13. Giải quyết việc làm cho 150.000 lao động; khống chế tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị mức dưới 3%, duy trì sử dụng thời gian lao động nông thôn trên 90%. Đào tạo nghề cho 30.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%.

I. VỀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

14. Hàng năm có từ 80% trở lên tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp mới khoảng 6.000 đảng viên.

15. Mỗi tổ chức đoàn thể chính trị, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở được xếp loại khá trở lên; thu hút 80% đoàn viên, hội viên vào tổ chức.

 

--------------------------------

 

Lượt xem: 13982

Bookmark and Share

Bình luận

chỉ mục.jpg

       Bảo tàng tỉnh Bình Phước

Đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú ,
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Email: baotangbinhphuoc@gmail.com
Điện thoại: 0271 6502 333 - 0271 3870 690

Giờ mở cửa
từ 8h-17h từ thứ Hai đến Chủ nhật
(Cả ngày Lễ và Tết)

>>> Đường tới Bảo tàng

TÌM-HIỂU-90-NĂM-LỊCH-SỬ-ĐẢNG-1.gif

HCM1.gif

Hệ thống mail công vụ 01.gif

covid-19.gif

LIÊN KẾT WEBSITE

Liên kết website ngành

Liên kết website trong tỉnh

Các Tạp chí văn hóa

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 14

Hôm nay: 68

Lượt truy cập: 443.699