Đẩy mạnh công tác tiêm chủng phòng, chống Covid-19

Theo công văn số: 2859 /SVHTTDL-VH tài liệu truyền thông đẩy mạnh công tác tiêm chủng phòng, chống Covid-19.

Trên cơ sở đề nghị của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tại Công văn số 242/CCDS – GDSK ngày 27/9 /2022 về cung cấp tài liệu truyền thông đẩy mạnh công tác tiêm chủng phòng, chống Covid – 19.

Tin cùng liên quan