LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 NĂM 2022 (Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 49 NĂM 2022

(Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022) 

THỨ HAI, ngày 05/12/2022

Sáng:

08h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Cả ngày)

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Bảo tàng tỉnh.

THỨ BA, ngày 06/12/2022

Sáng:

08h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Cả ngày)

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Bảo tàng tỉnh.

THỨ TƯ, ngày 07/12/2022     

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 08/12/2022

Sáng:

1/ 07h30′ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng dự hội nghị Kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ – Ban Giám đốc và các thành viên Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng dự họp đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2022

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 09/12/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 49 NĂM 2022

(Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022) 

THỨ HAI, ngày 05/12/2022

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 06/12/2022

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 07/12/2022

1/ TP. NV bảo tàng Bùi Kim Thư và PTP. NV bảo tàng Ngô Hà đi sưu tầm tại huyện Bù Gia Mập từ ngày 07/12/2022 đến ngày 09/12/2022.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 07/12/2022 đến ngày 08/12/2022. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/12/2022.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 08/12/2022

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 09/12/2022

1/ Viên chức trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định

2/ viên chức Nguyễn Xuân Cảnh rực thuyết minh tại Bảo tàng.

THỨ BẢY, ngày 10/12/2022

Viên chức Lâm Thị Hồng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 11/12/2022

PTP.NV bảo tồn Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Tin cùng liên quan