Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày 08/9/2021 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Quy định Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước gồm 05 chương, 17 điều quy định hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng (di tích) và công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên và khu vực thiên nhiên, thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh (di tích thuộc danh mục kiểm kê).

Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích đã được xếp hạng, di tích thuộc danh mục kiểm kê trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2021 và thay thế Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

So với Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 thì Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 đã được điều chỉnh, bổ sung các quy định về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích như: Công tác kiểm kê di tích, công tác lập hồ sơ khoa học di tích, công tác tổ chức lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích. Bên cạnh đó, Quyết định này còn quy định rõ về quản lý hiện vật thuộc di tích, quản lý mặt bằng và không gian di tích, quản lý hoạt động phát huy giá trị di tích, quản lý, sử dụng nguồn thu của di tích và bảo quản, tu bổ phục hồi di tích…

Việc ban hành quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hoá và danh lam thắng cảnh nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, các cá nhân và toàn xã hội trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị của di tích trên địa bàn tỉnh. Quy định này còn tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương kiện toàn các Ban Quản lý di tích cấp huyện và xây dựng các biện pháp quản lý cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Tin: Chu Thuỷ

File đính kèm:

online casinos pay by phone bill
Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn