Chức năng nhiệm vụ của Bảo tàng tỉnh Bình Phước

Bảo tàng tỉnh Bình Phước là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước. Bảo tàng chịu sự chỉ đạo toàn diện của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bảo tàng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo qui định của pháp luật.

Bảo tàng có chức năng nghiên cứu và giáo dục khoa học thông qua các hoạt động: Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày tuyên truyền, khai thác và phát huy các giá trị di sản văn hóa; phát hiện và bảo vệ các di sản văn hóa, các địa điểm phát hiện có nền văn hóa cổ dưới lòng đất (di chỉ khảo cổ); được phép khai quật và khai thác tiềm năng các di sản văn hóa nhằm phục vụ cho lợi ích kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh Bình Phước.

Bảo tàng có các nhiệm vụ như sau:

– Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, hoạt động của Bảo tàng trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và thực hiện sau khi đã được phê duyệt;

– Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án bảo quản, trung tu, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh, di tích cấp quốc gia theo quy định và trình cấp có thẩm quyền công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt;

– Tham mưu Giám đôc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý di tích, danh lam thắng cảnh, hệ thống bia, đài tưởng niệm, tranh ảnh gắn liền với sự kiện lịch sử của đất nước và của tỉnh Bình Phước; lập qui hoạch, kế hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; công bố các công trình nghiên cứu khoa học, xuất bản các ấn phẩm về di tích, danh lam thắng cảnh, các bộ sưu tập, bảo vật quốc gia của tỉnh;

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học, cán bộ quản lý về chuyên ngành bảo tàng, di tích và các ngành khoa học có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của Bảo tàng;

– Nghiên cứu và xây dựng các dự án, đề án, kế hoạch về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể; tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể và các sưu tập di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh;

– Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và xây dựng hồ sơ khoa học các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể thuộc tỉnh;

– Tạo điều kiện và phục vụ các tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng các tài liệu của Bảo tàng hoặc có liên quan đến Bảo tàng do Bảo tàng đang lưu giữ;

– Tạo điều kiện và phục vụ các tổ chức, cá nhân đến tham quan Bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh. Tổ chức bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho Bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh;

– Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở trong phạm vi Bảo tàng quản lý;

– Tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp với các hoạt động của Bảo tàng và tổ chức vận động nguồn tài trợ cho Bảo tàng;

– Tiến hành các hoạt động nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý và các hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

– Thành lập Hội đồng Khoa học của Bảo tàng theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng;

– Tiến hành các hoạt động đối ngoại trong phạm vi quốc gia và quốc tế theo đúng quyền hạn và sự phân cấp của Nhà nước;

– Tiến hành trao đổi hiện vật, tài liệu giữa các bảo tàng theo thỏa thuận sau khi có sự chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm sử dụng hợp lý và phát huy cao nhất giá trị của các hiện vật, tài liệu;

– Ưu tiên mua các hiện vật, tài liệu thuộc đối tượng sưu tầm của Bảo tàng; được quyền tiếp nhận các hiện vật, tài liệu do các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội, các cá nhân tự nguyện bàn giao và tiếp nhận các tài liệu, hiện vật bị chiếm hữu, sử dụng trái phép đã được các cơ quan có trách nhiệm lưu giữ;

– Tiến hành thăm dò, khảo sát, đào thám sát, khai quật khảo cổ trong lòng đất và ở dưới nước, tại các di tích khảo cổ. Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh hoặc phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khảo cổ học và các tổ chức, hội, trường đại học có chức năng nghiên cứu khảo cổ ở Trung ương;

– Tiếp nhận để bảo vệ hoặc phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, các sưu tập di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do các chủ sở hữu sưu tập, các bảo tàng tư nhận gửi trong trường hợp họ không đủ điều kiện, khả năng bảo vệ và phát huy sưu tập đó;

– Thu lệ phí tham quan và các khoản lệ phí theo quy định hiện hành từ các hoạt động văn hóa tại Bảo tàng, tại các di tích thuộc quyền quản lý của Bảo tàng và được sử dụng một phần của nguồn thu này theo quy định của Nhà nước;

– Hợp tác về chuyên môn với các tổ chức trong và ngoài nước theo quyền hạn và sự phân cấp của Nhà nước;

– Tổ chức hội thảo, tọa đàm, quảng bá, tuyên truyền và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh;

– Hướng dẫn, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, học tập; thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần phát triển kinh tế – xã hội và dịch vụ du lịch của tỉnh;

– Tổ chức sưu tầm hiện vật, tài liệu có liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử gắn liền với di tích; sưu tầm, tiếp nhận hiện vật, tài liệu của các di tích; nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu giữ tài liệu về di tích, danh lam thắng cảnh;

– Đảm bảo trật tự an ninh trong khu vực, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan; phối hợp với các cơ quan chức năng phòng, chống xâm hại các di tích, danh lam thắng cảnh; phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức đón tiếp, phục vụ khách thăm quan, nghiên cứu, học tập;

– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo chuyên đề, đột xuất của đơn vị với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa;

– Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Bảo tàng tỉnh theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao theo quy định của pháp luật.

(Theo Quyết định số 340/QĐ-SVHTTDL)

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan