Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tháng 9 năm 2022

Thực hiện Công văn số 688-CV/BTGTU ngày 05/9/2022 của BanTuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Bảo tàng tỉnh đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung:
1. Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng,
chống dịch Covid-19 đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Bảo tàng.
2. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 đến toàn thể
cán bộ viên chức, người lao động. Quán triệt toàn thể cán bộ viên chức, người lao
động nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện
nghiêm các chỉ đạo của cấp trên, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh của cơ quan y
tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.
3. Tập trung nắm chắc và theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch trên địa
bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của Covid-19; thường xuyên đánh giá,
phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ để chủ động xây dựng các kịch bản ứng
phó với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch.
4. Tuyên truyền, khuyến cáo đến cán bộ viên chức và người lao động tiếp
tục thực hiện tốt, hiệu quả 3 trụ cột phòng chống dịch (cách ly điều trị khi có người
mắc bệnh) và các giải pháp phòng, chống dịch trước sự xuất hiện của biến thể phụ
BA.4, BA.5 của Omicron và các biến thể khác, tích cực tham gia tiêm vắc xin
phòng Covid 19 kịp thời, đầy đủ: mũi 3 và mũi 4.
5. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành các biện pháp
phòng, chống dịch của cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị.
Trên đây là đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 của
Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan