Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2021

Ngày 27/5/2021 Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-CAT-PC02 về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2021.

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu cụ thể sau:

– Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, làm giảm nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm xâm hại trẻ em, người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật hoặc phạm pháp hình sự; đảm bảo các trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực, bạo hành được phát hiện, can thiệp trợ giúp kịp thời.

– Tổng rà soát nắm tình hình người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật, phạm pháp hình sự, chấp hành xong án phạt tù có thời hạn đang hòa nhập cộng đồng; tại các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái phạm.

– 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ xâm hại trẻ em, đặc biệt là các vụ xâm hại tình dục được tiếp nhận từ các nguồn theo quy định pháp luật được phân loại, xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 95%.

– Kéo giảm từ 1,2% số vụ xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, trong đó tăng cường công tác phòng ngừa xã hội để triệt tiêu nguyên nhân phát sinh tội phạm này.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trong tâm sau:

1. Trong công tác chỉ đạo, điều hành

– Tập trung nguồn lực triển khai giải pháp một số lĩnh vực công tác trọng tâm như: Lấy công tác phòng ngừa là căn bản để làm kiềm chế giảm bền vững và giảm sâu những vụ việc xâm hại trẻ em, tội phạm, VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi; phổ biến và giáo dục pháp luật liên quan đến trẻ em, người dưới 18 tuổi phù hợp với thực tiễn hiện nay; xác định trọng tâm công tác phòng ngừa xã hội gắn với phòng ngừa nghiệp vụ trong phòng chống xâm hại trẻ em.

– Lồng ghép thực hiện kế hoạch và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030.

– Xây dựng nghiên cứu chuyên đề phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng chống tội phạm và VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi trên không gian mạng; biên tập tài liệu, tham gia các khóa tập huấn chuyên sâu theo từng chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

2. Trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật

– Công tác tuyên truyền phải tạo chuyển biến về nhận thức để người dân tích cực tham gia phòng ngừa, nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm và bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.
Tổ chức giáo dục pháp luật, nhất là các quy định của Bộ luật hình sự, Luật trẻ em, Luật phòng, chống mua bán người, Luật an ninh mạng (nội dung bảo vệ trẻ em trên không gian mạng), Luật giáo dục, Luật phòng chống tác hại của bia rượu; phổ biến pháp luật và chế độ, chính sách liên quan đến trẻ em; nâng cao chất lượng tuyên truyền tại cơ sở.

– Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể gắn công tác tuyên truyền phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình với các đợt sinh hoạt chính trị hoặc các phong trào thi đua của trường học, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội sinh viên, Hội liên hiệp thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong.

3. Trong công tác chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình

– Xây dựng mới các mô hình và duy trì các mô hình điểm “Phòng ngừa, trợ giúp, giáo dục cảm hóa người dưới 18 tuổi VPPL hoặc chấp hành xong án phạt tù có thời gian hòa nhập cộng đồng”; “Phòng ngừa trẻ em bị xâm hại, nhất là xâm hại tình dục”, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, rút ra bài học kinh nghiệm.

– Lồng ghép công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, tội phạm liên quan đến bạo lực gia đình, tội phạm mua bán người với các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị.

– Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng như: Bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học, lực lượng xung kích, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện duy trì việc cam kết với chính quyền cơ sở, công an xã, phường, thị trấn về trách nhiệm đối với tình hình ANTT tại địa bàn.

4. Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm

– Xây dựng, triền khai kế hoạch điều tra cơ bản chuyên đề tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, cố ý gây thương tích, mua bán, đánh tráo, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, bạo lực học đường, tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi để phân tích, đánh giá tính chất hoạt động của từng địa bàn, khu vực, cụm dân cư thường xảy ra tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.

– Rà soát tình hình tội phạm và VPPL liên quan đến người dưới 18 tuổi, lập danh sách người dưới 18 tuổi có biểu hiện hoạt động phạm tội, chủ yếu là số hư hỏng bỏ nhà lang thang, tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, gấy rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

– Phối hợp với Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ xâm hại trẻ em.

5. Trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật

– Tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản PL liên quan đến bảo vệ trẻ em và phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; phối hợp với các cơ quan liên ngành tư pháp về công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

– Kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề công tác chấp hành pháp luật liên quan đến các hoạt động điều tra các vụ việc có người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng.

6. Trong công tác hợp tác quốc tế

Phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các chương trình, kế hoạch, biên bản ghi nhớ, các Điều ước quốc tế đã ký liên quan đến công tác bảo vệ và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Phối hợp với Công an các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia giáp biên trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ xác minh, điều tra các vụ án.

Nguồn: binhphuoc.gov.vn

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn