Kế hoạch Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

Ngày 23/2/2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 17/KH-STP về Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính,ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

       Kế hoạch ban hành với mục đích Tuyên truyền, thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân đối với hoạt động này.
*  Nội dung Kế hoạch:
    – Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số và việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC. 
     – Truyền thông về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của công chức, viên chức, người lao động khi được tổ chức phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số; trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan, đơn vị.
      – Tuyên truyền việc công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.
       – Thông tin về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trọng tâm là việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị.
       – Biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực trong công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số; phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC.
     * Về hình thức
      – Thông qua việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của công chức Sở Tư pháp; thông qua các cuộc họp giao ban, sinh hoạt “Ngày pháp luật”, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; lồng ghép thông tin, tuyên truyền trong các hội nghị tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành.
        – Niêm yết, công khai minh bạch đầy đủ, chính xác TTHC theo đúng quy định. – Cử công chức, viên chức tham gia tập huấn, tham dự cuộc thi khi có yêu cầu. – Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị
Theo: binhphuoc.gov.vn
Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn