Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022)

(HNM) – Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” – Chiến thắng lịch sử, có ý nghĩa thời đại thể hiện sâu sắc ý chí độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc Việt Nam và truyền thống đánh giặc giữ nước vẻ vang của quân và dân ta, nhất là của Quân chủng Phòng không – Không quân; quân dân Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn…

Đây là những nội dung nêu trong Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU ngày (10-10-2022) của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 – 18/12//2022).

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải có tính giáo dục cao, qua đó ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bồi dưỡng tình cảm yêu nước, vận dụng những bài học kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan