LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 03 NĂM 2022 (Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 03 NĂM 2022

(Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 17/01/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 18/01/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 19/01/2021

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 20/01/2021

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp cơ quan đột xuất (Công khai tài sản, thu nhập).

– Thành phần: Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh và toàn thể viên chức Bảo tàng.

9h30: Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp xét nâng lương trước thời hạn năm 2022.

 – Thành phần: Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh, TP. Trưng bày và Khai thác Di sản Đinh Nho Dương, TP. Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP. Hành Chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 21/01/2021

Sáng:

7h30′ Toàn thể viên chức và người lao động dọn vệ sinh cơ quan.

Chiều:

1/ 14h00 Bí thư Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 01/2022.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 03 NĂM 2022

(Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 17/01/2022

1/ Toàn thể viên chức phòng Trưng bày và Khai thác di sản thi công trưng bày chuyên đề “Tết của người Việt ở Nam Bộ” từ ngày 17/01/2021 đến ngày 21/01/2021.

2/ Phó Trưởng phòng Nghiệp Vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, các viên chức: Lâm Thị Hồng, Lê Thị Bích Quý, Chu Thị Thủy đi kiểm tra các di tích đã được xếp hạng từ ngày 17/01/2022 đến ngày 19/01/2022.

– Địa điểm: Các di tích trên địa bàn tỉnh

3/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng, Viên chức Nguyễn Năng Kiên thuyết minh tại Nhà Giao tế.

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 18/01/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà, Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 19/01/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng, Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 19/01/2022 đến ngày 23/01/2022.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 20/01/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 21/01/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan