LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 05+06 NĂM 2022 (Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 13/02/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 05+06 NĂM 2022

(Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 13/02/2022) 

TUẦN 05

(Từ ngày 31/02/2022 đến ngày 06/02/2021)

THỨ HAI, ngày 31/01/2021 (Hai mươi chín Tết)

1/ Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức, nhân viên nghỉ Tết Nguyên đán Nhân Dần 2022 (đến hết ngày 04/02/2022).

2/ Giám đốc Tô Văn Hoàng trực Tết Nguyên đán Nhân Dần năm 2022.

Thành phần: PTP. Hành chỉnh – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP. Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà, Viên chức Lê Thị Bích Quý, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

THỨ BA, ngày 01/02/2021 (Mồng một Tết)

Phó Giám đốc Lò Văn Dinh trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Thành phần: PTP. Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm.

THỨ TƯ, ngày 02/02/2021 (Mồng hai Tết)

Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Thành phần: Viên chức Lâm Thị Hồng.

THỨ NĂM, ngày 03/02/2021(Mồng ba Tết)

Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Thành phần: Viên chức Lê Thị  Phương.

THỨ 6, ngày 04/02/2021 (Mồng bốn Tết)

Trực bảo vệ nhân viên Nguyễn Tất Mạnh.

CHỦ NHÂT, ngày 06/02/2022 (Mồng sáu Tết)

19h00 Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức tham dự Lễ khai mạc Hội thi Lân Sư Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2022.

Địa điểm: Quảng trường 23  tháng 3.

TUẦN 06

(Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2022)

THỨ HAI ngày 07/02/2022

Sáng:

 8h00 Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức họp mặt đầu năm xuân Nhâm Dần 2022 (Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA ngày 08/02/20212

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 09/02/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM ngày 10/02/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU ngày 11/02/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 05+06 NĂM 2021

 TUẦN 05

(Từ ngày 31/01/2022 đến ngày 06/02/2021)

THỨ BẢY, ngày 05/02/2021

1/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại nhà Giao tế.

CHỦ NHẬT, ngày 06/02/2021

1/ PTP. Trưng bày và Khai thác Di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/  Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại nhà Giao tế .

TUẦN 06

(Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 13/02/2021)

THỨ HAI ngày 07/02/2021

1/ Viên chức Phạm Đức Ngự, viên chức Trần Thị Hà nghỉ phép năm 2022 từ ngày 07/2/2022 đến ngày 18/02/2022.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

3/ Các viên chức làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 08/02/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định từ ngày 08/2/2022 đến ngày 09/02/2022.

2/ TP. Trưng bày và Khai thác Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ  TƯ,  ngày 09/02/2021

1/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ  NĂM,  ngày 10/02/2021

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 10/2/2022 đến ngày 13/02/2022.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU ngày 11/02/2021

1/ PTP. Trưng bày và Khai thác Di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Các viên chức khác  làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 12/02/2022

Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng

CHỦ NHẬT, ngày 13/02/2022

TP. Trưng bày và Khai thác Di sản Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng

———————————————————————————————-

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

 

(đã ký)

 

Nguyễn Phương Tốt

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan