LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14 NĂM 2022 (Từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14 NĂM 2022

(Từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 04/4/2022

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp cơ quan tháng 4/2022 (Giao các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo).

– Thành Phần: Toàn thể viên chức thuộc Bảo tàng.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

1/ 15h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp Ban Chấp hành Đảng ủy.

– Địa điểm: Hội trường Sở

2/ Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 05/4/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc lò văn Dinh đi làm việc với phòng Giáo dục huyện Bù Đăng về công tác trưng bày tại trường học.

Cùng đi: Viên chức Lê Thị Bích Quý.

Địa điểm: Phòng GD&ĐT Bù Đăng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng.

Phường tiện: Phòng HCTH chuẩn bị xe 4 chỗ, Thành phần cùng đi tập trung tại Bảo tàng tỉnh lúc 7h30‘.

Chiều:

1/ 14h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp giao ban các phòng thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 06/4/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 07/4/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 08/4/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

– Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 14 NĂM 2022

(Từ ngày 04/4/2022 đến ngày 10/4/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 04/4/2022

1/ PTP. Trưng bày và khai thác di sản Tô Thị Huê, viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh trưng bày chuyên đề “Lộc Ninh – truyền thống và phát triển” từ ngày 04/4/2022 đến ngày 07/4/2022.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại di tích Nhà giao tế từ ngày 04/4/2022 – 10/4/2022.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 05/4/2022

1/ TP. Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP. Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà đi sưu tầm hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước qua các nhiệm kỳ từ ngày 05/4/2022 – 08/4/2022.

– Địa điểm: huyện Bù Đăng.

– Phương tiện: Phương tiện cá nhân.

2/ TP. Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, viên chức Nguyễn Xuân Cảnh xây dựng video về chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972.

Địa điểm: huyện Lộc Ninh.

3/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở

THỨ TƯ, ngày 06/4/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 07/4/2022

1/ Toàn thể viên chức phòng Trưng bày và khai thác di sản tháo dỡ và thi công trưng bày chuyên đề “Lộc Ninh – truyền thống và phát triển” từ ngày 07/4/2022 đến ngày 09/4/2022.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: Phương tiện cá nhân.

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 08/4/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BÀY, NGÀY 09/4/2022

TP. Nghiệp vụ Bảo tàng Bùi Kim Thư trực thuyết minh tại Bảo tàng

CHỦ NHẬT, ngày 10/4/2022

Viên chức Trần Thị Loan trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(đã ký)

Nguyễn Phương Tốt

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan