LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 18 NĂM 2023 (Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 07/05/2023

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 18 NĂM 2023

(Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 07/05/2023)

THỨ HAI, ngày 01/05/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng trực ngày Lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5).

– Cùng trực: TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế từ ngày 01/05/2023 đến ngày 03/05/2023.

THỨ BA, ngày 02/05/2023

Ban Giám đốc và Viên chức nghỉ Lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5).

THỨ TƯ, ngày 03/05/2023

Ban Giám đốc và Viên chức nghỉ Lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5).

THỨ NĂM, ngày 04/05/2023

Ban giám đốc làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 05/05/2023

Sáng:

08h00’ Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Vĩnh ủy quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Tô Văn Hoàng họp thống nhất tổ chức Lễ công bố Nghề thủ công truyền thống Nghề dệt thổ cẩm của người M’nông xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia mập, xã Đăk Nhau, xã Đồng Nai, xã Thọ Sơn, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (Phòng Nghiệp vụ bảo tàng chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan).

– Địa đểm: Bảo tàng tỉnh.

– Cùng dự: TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư; PTP.Hành chính -Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt; viên chức Phạm Đức Ngự.

Chiều:

Ban giám đốc làm việc tại cơ quan.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 18 NĂM 2023

(Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 07/05/2023)

 

THỨ HAI, ngày 01/05/2023

Các Viên chức nghỉ Lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5). Viên chức Lê Thị Bích Quý trực thuyết minh tại di tích Chốt chặn Tàu Ô.

THỨ BA, ngày 02/05/2023

1/ Viên chức Lê Thị Bích Quý trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

2/ Các Viên chức khác nghỉ Lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5).

THỨ TƯ, ngày 03/05/2023

1/ Viên chức Lâm Thị Hồng trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

2/ Các Viên chức nghỉ Lễ Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế lao động (01/5).

THỨ NĂM, ngày 04/05/2023

1/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 04/05/2023 đến ngày 05/05/2023.

2/ Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng nghỉ phép năm 2023 từ ngày 4/05/2023 đến ngày 12/05/2023. Viên chức Chu Thị Thủy nghỉ phép năm 2023 từ ngày 4/05/2023 đến ngày 12/05/2023. Viên chức Trần Thị Loan nghỉ phép năm 2023 từ ngày 01/05/2023 đến ngày 05/05/2023. Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định từ ngày 04/05/2023 đến ngày 05/05/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 05/05/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên Viên trực thuyết minh tại Nhà Giao Tế từ ngày 05/05/2023 đến ngày 07/05/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 06/05/2023

TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 07/05/2023

Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan