LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 19 NĂM 2022 (Từ ngày 9/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 19 NĂM 2022

(Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 09/5/2022

Sáng:

 8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp góp ý dự thảo Kế hoạch Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

– Thành phần: các Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến; Lò Văn Dinh, Trưởng, Phó các phòng thuộc Bảo tàng tỉnh.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

Chiều:

114h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua Kế hoạch tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực VII lần thứ 27 năm 2022.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến; Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 10/5/2022

1/ 09h00 Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc với UBND huyện Hớn Quản về thống nhất phương án giao việc quản lý di tích địa điểm chiến thắng chốt chặn Tàu Ô thuộc thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản về cho địa phương quản lý.(Giao phòng Nghiệp vụ bảo tồn chuẩn bị nội dung)

Thành phần: Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm;

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

3/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị từ ngày 10/5/2022 – 13/5/2022.

Địa điểm: Trường chính trị tỉnh Bình Phước

THỨ TƯ, ngày 11/5/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 12/5/2022

Sáng:

1/ Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00’ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến – Chủ tịch hội đồng khoa học chủ trì họp xét duyệt hiện vật nhập kho cơ sở Bảo tàng.

Thành phần: Thành viên Hội đồng Khoa học Bảo tàng.

Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

Chiều:

1/ 15h00 Tô Văn Hoàng họp thống nhất một số nội dung liên quan đến chăm sóc cây xanh tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh (Giao phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị nội dung).

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 13/5/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 14/5/2022

18h30 Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Lễ Khai mạc Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

– Địa điểm:Công viên Lê Văn Tám, đường Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 19 NĂM 2022

(Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022)

THỨ HAI, ngày 9/5/2022

1/ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng Ngô Hà và viên chức Phạm Đức Ngự đi thập thông tin lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể nghề đan gùi của Người X’tiêng Bình Phước (từ ngày 09/5/2022 – 13/5/2022)

–  Địa điểm: huyện Bù Gia Mập

Phương tiện: cá nhân

2/ Viên chức Trần Thị Hà tham gia lớp huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan, tổ chức tỉnh, thành phố năm 2022 tại  BCHQS thành phố Đồng Xoài từ ngày 09/5/2022 – 13/5/2022.

3/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng, viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

4/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 10/5/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 10/5/2022 – 15/5/2022.

2/ Phó Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thi Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng thực hiện tháo dỡ trưng bày chuyên đề “Lộc Ninh – Truyền Thống và phát triển” tại di tích Tà Thiết.

– Địa điểm: huyện Lộc Ninh

– Phương tiện: cá nhân

THỨ TƯ, ngày 11/5/2022

1/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 11/5/2022 – 13/5/2022,

2/ Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 12/5/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 13/5/2022

Các viên chức khác làm việc tại trụ sở.

THỨ BẢY, ngày 14/5/2022

Phó Trưởng phòng Trưng bày và Khai thác di sản Tô Thị Huê trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 14/5/2022 đến ngày 15/5/2022

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(đã ký)

Nguyễn Phương Tốt

 

Tin cùng liên quan