LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21 NĂM 2022 (Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 21 NĂM 2022

(Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022) 

 

THỨ HAI, ngày 23/5/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh đi khảo sát tại di tích Chùa Sóc Lớn.

– Cùng đi: Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ bảo tồn Lê Văn Năm.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh.

– Phương tiện: cá nhân.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì tiếp đoàn Bảo tàng Bình Thuận.

Thành phần: Các Phó Giám đốc Lò Văn Dinh; Phạm Hữu Hiến, Trưởng phòng Trưng bày và khai thác Đinh Nho Dương, Trưởng phòng Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư , Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ bảo tồn Lê Văn Năm, Phó Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt (các phòng chuẩn bị nội dung báo cáo theo Công văn 139/BTT-BTg ngày 09/5/2022 của Bảo tàng tỉnh Bình thuận).

– Địa điểm: Hội trưởng Bảo tàng.

*Lưu ý: Giao phòng Trưng bày và khai thác di sản chuẩn bị phòng trưng bày và cán bộ thuyết minh.

THỨ BA, ngày 24/5/2022

Sáng:

 1/ 8h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc với Ban Quản lý di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

– Cùng dự: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn Lê Văn Năm, Phó Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh

– Phương tiện: Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị phương tiện.

2/ Phó Giám đốc Phạm Hữu Hiến làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở

THỨ TƯ, ngày 25/5/2022

Sáng:

1/ 08h00 Bí thư Tô Văn Hoàng họp Đảng ủy thông qua văn kiện Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025; Họp Ban Chấp hành định kỳ tháng 5/2022.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ Các Phó Giám đốc: Phạm Hữu Hiến, Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 26/5/2022

Sáng:

07h30 Ban Giám đốc dự Lễ Khai mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ XI năm 2022.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Chiều:

16h30 Ban Giám đốc dự Lễ Bế mạc Ngày hội Gia đình tỉnh Bình Phước lần thứ XI năm 2022.

– Địa điểm: Trung tâm Văn hóa tỉnh

THỨ SÁU, ngày 27/5/2022

sáng:

Bí thư Tô Văn Hoàng chủ trì cuộc họp:

7h30′ họp Chi ủy Chi bộ định kỳ tháng 5/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi ủy Chi bộ

8h00′ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 5/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Toàn thể đảng viên.

– Địa điểm: Hội trưởng Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Lưu ý : Các phòng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp phải gửi trước cho chủ trì và thành phần dự họp, ít nhất 01 ngày, đồng thời phối hợp với Phòng HCTH để chuẩn bị cuộc họp chu đáo. 

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 21 NĂM 2022

(Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022)

THỨ HAI, ngày 23/5/2022

1/ Viên Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại di tích Nhà Giao tế từ ngày 23/5/2022 – 24/5/2022.

THỨ BA, ngày 24/5/2022

1/ Viên Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng.

3/ Các viên chức làm khác làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 25/5/2022

1/ Viên Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 25/5/2022 đến ngày 29/5/2022.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các viên chức làm khác làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 26/5/2022

1/Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại di tích Nhà Giao tế từ ngày 26/5/2022 – 29/5/2022

2/ Các viên chức làm khác làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 27/5/2022

1/ 08h00 PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt dự tập huấn sử dụng hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Các viên chức làm khác làm việc tại trụ sở

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(đã ký)

Nguyễn Phương Tốt

 

 

 

Tin cùng liên quan