LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 29 NĂM 2023 (Từ ngày 17/07/2023 đến ngày 23/07/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 29 NĂM 2023

(Từ ngày 17/07/2023 đến ngày 23/07/2023)

THỨ HAI, ngày 17/07/2023

Sáng:

1/ Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 7h30’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ.

(2) 8h00’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 7/2022 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại nhà từ ngày 17/7/2023 đến ngày 23/7/2023.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 18/07/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 19/07/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi dâng hương, tưởng nhớ tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

– Đia điểm: Các di tich trên địa bàn tỉnh.

– Cùng đi: PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt; Viên chức: Đoàn Thị Bích Hợp, Nguyễn Thị Vân; Nhân viên Ngô Văn Bình.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 20/07/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 21/07/2023

Sáng:

08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Khai mạc Hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà.

Chiều:

1/ 14h00′ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Hồ sơ nhiệm vụ “Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến 2045”.

– Địa điểm: Phòng họp A, UBND tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà.

2/ 17h30′ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Bế mạc Hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Bình Phước lần thứ VI, năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 29 NĂM 2023

(Từ ngày 17/07/2023 đến ngày 23/07/2023)

THỨ HAI, ngày 17/07/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng 17/7/2023 đến ngày 23/7/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 18/07/2023

1/ TP. Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư đi khảo sát thu thập thông tin Nghề đệt thổ cẩm của đồng bào S’tiêng từ ngày 18/7/2023 đến ngày 21/7/2023.

– Địa điểm: Huyện Lộc Ninh, thị xã Bình Long.

– Thành phần: PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà, viên chức Phạm Đức Ngự.

Phương tiện: Tự túc.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 19/07/2023

1/ TP. Trưng bày và khai thác di sản Đinh Nho Dương tham gia đi khảo sát, kiểm kê và tư liệu hóa di sản văn hóa công chiệng của đồng bào dân tộc S’tiêng trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo kệ hoạch số 1744/KH-BCN từ ngày 19/7/2023 đến ngày 20/7/2023(theo kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

– Địa điển: Huyện Bù Đăng.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 20/07/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 21/07/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao Tế từ ngày 21/07/2023 đến ngày 23/7/2023

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan