LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 41 NĂM 2023 (Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 41 NĂM 2023

(Từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023)

THỨ HAI, ngày 09/10/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại nhà từ ngày 09/10/2023 đến ngày 15/10/2023.

Chiều:

1/ 14h00’ Chủ tịch hội đồng sáng kiến Tô Văn Hoàng chủ trì họp hội đồng sáng kiến năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Thành viên Hội đồng sáng kiến theo Quyết định số 573/QĐ-BT ngày 11/11/2022 về việc kiện toàn Hội đồng Sáng kiến Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 10/10/2023

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì triển khai thực hiện ngày pháp luật năm 2023 “Tuyên truyền về quyết định số 60/QĐ-BVHTTDL ngày 07/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà và toàn thể viên chức Bảo tàng.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi làm việc với UBND xã Lộc Quang làm hàng rào di tích Bồn xăng – Kho nhiên liệu VK98 theo công văn số 343/BT-HCTH ngày 05/10/2023 về việc phối hợp công tác xây dựng cổng hàng rào di tích Bồn xăng – Kho nhiên liệu VK98.

– Địa điểm: di tích Bồn xăng – Kho nhiên liệu VK98.

– Thành phần: PTP.Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, Viên chức Phòng Nghiệp vụ bảo tồn, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe (tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

2/ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 11/10/2023

Sáng:

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Đảng ủy viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Cùng dự: Toàn thể đảng viên chi bộ Bảo tàng tỉnh.

THỨ NĂM, ngày 12/10/2023

Sáng: 

1/ 7h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi chỉ đạo thực hiện quay phim nghề dệt thổ cẩm của đồng bào S’tiêng.

– Địa điểm: Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.

– Thành phần:  PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt, PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Ngô Hà, Viên chức Phạm Đức Ngự.

– Phòng HC-TH chuẩn bị xe ( 5h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi).

2/ 7h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà trao đổi các hoạt động của Bảo tàng đến học viên lớp Đối tượng 4 năm 2023 do trường Chính trị tỉnh tổ chức.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần:

+ Dẫn chương trình: Viên chức Trần Thị Hà.

+ Thuyết minh: PTP. Nghiệp vụ bao tồn Tô Thị Huê, Viên chức Trần Thị Hà.

+ Chụp hình, viết tin bài: Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

+ Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu: Nhân viên Ngô Văn Bình.

+ Dọn dẹp vệ sinh khuân viên Bảo tàng trước và sau: Tạp vụ Tạ Thị Thơm, Tạp vụ Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

+ Đảm bảo an ninh, trật tự: Bảo vệ Phạm Văn Dung, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

Chiều:

13h30’ Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà trao đổi các hoạt động của Bảo tàng đến học viên lớp Đối tượng 4 năm 2023 do trường Chính trị tỉnh tổ chức.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần:

+ Dẫn chương trình: Viên chức Trần Thị Hà.

+ Thuyết minh: PTP. Nghiệp vụ bao tồn Tô Thị Huê, Viên chức Trần Thị Hà.

+ Chụp hình, viết tin bài: Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh.

+ Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu: Nhân viên Ngô Văn Bình.

+ Dọn dẹp vệ sinh khuân viên Bảo tàng trước và sau: Tạp vụ Tạ Thị Thơm, Tạp vụ Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

+ Đảm bảo an ninh, trật tự: Bảo vệ Phạm Văn Dung, Bảo vệ Trần Tất Mạnh.

THỨ SÁU, ngày 13/10/2023

Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 41 NĂM 2023

(Từ ngày 09/9/2023 đến ngày 15/10/2023)

 THỨ HAI, ngày 09/10/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 09/10/2023 đến ngày 12/10/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 10/10/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 11/10/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Di tích Nhà Giao tế từ ngày 11/10/2023 đến ngày 15/10/2023.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 12/10/2023

Các Viên chức làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 13/10/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà nghỉ bù theo quy định.

2/ Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh.

THỨ BẢY, ngày 14/10/2023

PTP. Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 14/10/2023 đến ngày 15/10/2023.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Tin cùng liên quan