LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 52 NĂM 2022 (Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 1/1/2023) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 52 NĂM 2022

(Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 1/1/2023) 

THỨ HAI, ngày 26/12/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 27/12/2022

Sáng:

07h30’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Hội nghị triển khai công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Các tập thể, cá nhân được tặng bằng khen UBND tỉnh.

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 28/12/2022     

Sáng:

Bí thư Chi bộ Tô Văn Hoàng chủ trì:

(1) 8h00’ Họp Chi uỷ Chi bộ (Đảng vụ chuẩn bị nội dung)

– Thành phần: Chi uỷ Chi bộ

(2) 8h30’ Sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 12/2023 (Đảng vụ chuẩn bị nội dung).

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Chi bộ Bảo tàng.

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

Chiều:

14h00’ Giám Đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp góp ý bài thuyết minh, maket hình ảnh trưng bày chuyên đề “Xuân Biên cương – Hải đảo”. (Giao phòng Trưng bày và Khai thác di sản chuẩn bị nội dung)

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh, TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Phạm Đức Ngự, Viên chức Trần Thị Hà, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh, viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng.

THỨ NĂM, ngày 29/12/2022

Sáng:

08h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng họp thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp trù bị công tác viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ 2023.

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh và toàn thể Viên chức Bảo tàng tỉnh.

THỨ SÁU, ngày 30/12/2022

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ 8h00’ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh báo cáo công tác hoạt động của Bảo tàng tỉnh đối với học viên Lớp Chuyên viên 40 (Trường Chính trị tỉnh) tham quan tại Bảo tàng tỉnh (Giao phòng Trưng bày và Khai thác di sản chủ trì chuẩn bị các nội dung tham mưu; phòng Hành chính – Tổng hợp, phòng Nghiệp vụ bảo tồn phối hợp thực hiện).

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì hội nghị viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ 2023 (Nam: Áo sơ mi trắng, thắt caravat; Nữ: Áo dài) (Phòng HC-TH chuẩn bị xe chở các Nhân viên ở xa).

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh Bình Phước.

– Thành phần: Toàn thể Viên chức, người lao động Bảo tàng tỉnh.

CHỦ NHẬT, ngày 1/1/2023

Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức nghỉ tết Dương lịch đến hết ngày 02/1/2023. Các Viên chức, Nhân viên, Người lao động trực phân công theo Lịch trực số 700/LT-BT ngày 28/12/2022 của Bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 52 NĂM 2022

(Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 1/1/2023) 

THỨ HAI, ngày 26/12/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại bảo tàng từ ngày 26/11/2022 đến ngày 30/12/2022. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 27/12/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 28/12/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 28/11/2022 đến ngày 1/1/2022.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 29/12/2022

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 30/12/2022

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 31/12/2022

PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan