LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 8 NĂM 2023 (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 8 NĂM 2023

(Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)

THỨ HAI, ngày 20/02/2023

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ định kỳ tháng 02/2023.

– Địa điểm: Phòng họp Sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 21/02/2023

08h00’ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự điểm cầu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh”.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Toàn thể Đảng viên Bảo tàng tỉnh.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh họp bàn thống nhất nội dung liên quan đến việc lập hồ sơ khoa học các di tích: Cuộc nổi dậy của đồng bào S’tiêng – xã Phú Riềng chống Thực dân Pháp ngày 25/10/1933.

– Địa điểm: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã: Phú Riềng.

– Thành phần: PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lê Thị Bích Quý.

– Phòng HC – TH chuẩn bị xe (13h30’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi)

THỨ TƯ, ngày 22/02/2023

Sáng:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh họp bàn thống nhất nội dung liên quan đến việc lập hồ sơ khoa học di tích Chùa Hưng Lập.

– Địa điểm: Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bình Long.

– Thành phần: PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Chu Thị Thủy.

– Phòng HC – TH chuẩn bị xe (7h30’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi)

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh họp bàn thống nhất nội dung liên quan đến việc lập hồ sơ khoa học các di tích: Địa điểm ghi dấu chiến thắng Phước Long.

– Địa điểm: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã: Phước Long.

– Thành phần: PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng.

THỨ NĂM, ngày 23/02/2023

Sáng:

Bí thư chi bộ – Giám đốc Tô Văn Hoàng

(1) 8h00’ dự và chỉ đạo trù bị chương trình đại hội Công đoàn bộ phận Bảo tàng nhiệm kỳ V (2023 – 2028).

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Chủ tịch Công đoàn Lò Văn Dinh, Ủy viên Công đoàn, toàn thể Công đoàn viên Bảo tàng tỉnh.

(2) 9h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng đi khảo sát sửa chữa các di tích năm 2023.dự và chỉ đạo trù bị chương trình đại hội Công đoàn bộ phận Bảo tàng nhiệm kỳ V (2023 – 2028).

– Địa điểm: Các di tích ở huyện Lộc Ninh

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, các Phó Trưởng phòng các phòng: Hành chính – Tổng hợp; Nghiệp vụ Bảo tồn, Nhân viên Ngô Văn Bình.

– Phòng HC – TH chuẩn bị xe và mời đơn vị tư vấn khảo sát (9h00’ tập trung tại Bảo tàng cùng đi)

Chiều:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 24/02/2023

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

14h00’ Bí thư chi bộ – Giám đốc Tô Văn Hoàng dự và chỉ đạo chương trình đại hội Công đoàn bộ phận Bảo tàng nhiệm kỳ V (2023 – 2028).

– Địa điểm: Hội trường Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Chủ tịch Công đoàn Lò Văn Dinh, Ủy viên Công đoàn, toàn thể Công đoàn viên Bảo tàng tỉnh.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 8 NĂM 2023

(Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)

THỨ HAI, ngày 20/02/2023

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 20/02/2023 đến ngày 24/02/2023. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 21/02/2023

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 22/02/2023

1/ 15h00′ Phòng Hành chính – Tổng hợp họp phòng về việc phân công nhiệm vụ. 

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 22/02/2023 đến ngày 26/02/2023.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 23/02/2023

– PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê hỗ trợ Phòng Trưng bày và Khai thác di sản hướng dẫn khách tham quan từ ngày 23/02/2023 đến ngày 24/02/2023.

– Các viên chức Phòng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 24/02/2023

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 25/02/2023

Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương trực thuyết minh tại bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 26/02/2023

Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng trực thuyết minh tại bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Tin cùng liên quan