Phát động Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

(CTTĐTBP) – UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 02/02/2023 phát động Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Việc phát động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường, củng cố nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua này phải trở thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của các cấp, các ngành; gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức.

Đối tượng thi đua

Về tập thể, bao gồm: Công an xã, ban bảo vệ dân phố; tập thể nhân dân, cán bộ khu dân cư, xã, phường, thị trấn; tập thể cán bộ, công nhân viên cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội, tôn giáo, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh thuộc quản lý của trung ương, tỉnh hoặc quản lý của cấp huyện, thị xã, thành phố.

Về cá nhân, bao gồm: Công an xã (không thuộc lực lượng công an chính quy), bảo vệ dân phố hiện đang công tác; cá nhân không thuộc lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân có thành tích trong Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên của các cơ quan, các tổ chức chính trị – xã hội, tôn giáo, cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh do trung ương, tỉnh hoặc cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý.

Nội dung thi đua

UBND tỉnh đưa ra 6 nội dung trọng tâm trong kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Một là, tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới.

Hai là, nghiên cứu đổi mới công tác xây dựng phong trào này đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt, chú trọng tới công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các lực lượng nòng cốt ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự phù hợp với từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, với phương châm: “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, nhất là nhóm các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Ba là, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua này với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” và các phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội… nhằm tạo sự đồng bộ giữa củng cố quốc phòng – an ninh và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Bốn là, các cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực phấn đấu:

Các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phải được ít nhất 80% trên tổng số hộ dân trên địa bàn. Đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tuyên truyền đến 90% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trở lên (số liệu tuyên truyền thể hiện cụ thể bằng văn bản).

100% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý trên địa bàn có đăng ký, trong đó từ 70% trở lên được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất một mô hình và tiến hành củng cố, kiện toàn các mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội hiện có hoạt động có hiệu quả. Mỗi cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục xây dựng mới hoặc củng cố được ít nhất một mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về an ninh, trật tự” hoạt động hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cuối năm có 80% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được xếp loại Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ loại “trung bình” trở lên, trong đó có 50% xếp loại “khá” và 30% xếp loại “xuất sắc”.

Năm là, để phong trào thi đua này có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, đạt kết quả cao nhất, các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong cơ quan, đơn vị mình bằng những việc làm thiết thực, chỉ tiêu cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt việc tốt, các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào này, tạo không khí thi đua sôi nổi, khí thế mạnh mẽ, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự.

Sáu là, cụm trưởng, khối trưởng các cụm, khối thi đua căn cứ vào kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và kết quả đánh giá, phân loại Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đối với các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục để bình xét danh hiệu thi đua của các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh./.

Theo: binhphuoc.gov.vn
Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan