Tham vấn ý kiến về chương trình chấn hưng, phát triển văn hóa

BPO – Chiều 21-7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hội thảo tham vấn ý kiến đối với hồ sơ về nhiệm vụ xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt chủ trì. Hội thảo được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước. Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Văn Chung cùng lãnh đạo một số ban, sở ngành, đơn vị liên quan tham dự hội thảo tại điểm cầu Bình Phước.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Văn Chung và lãnh đạo một số ban, sở ngành, đơn vị liên quan tham dự hội thảo tại điểm cầu Bình Phước

Các đại biểu theo dõi hội thảo qua màn hình trực tuyến

Dự thảo chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 hướng đến xây dựng hệ giá trị về văn hóa, gia đình, con người Việt Nam; tập trung giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; xây dựng có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực văn hóa cần thiết phải ưu tiên…

Đại biểu nêu ý kiến tại hội thảo

Nội dung của chương trình gồm 9 nhóm dự án: Phát triển nhân cách con người Việt Nam; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh với các trọng tâm là xây dựng đời sống văn hóa, phát triển và quản lý hệ thống hạ tầng, thiết chế và không gian văn hóa đồng bộ, hiệu quả; Nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa; Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; Thúc đẩy sự phát triển văn học, nghệ thuật; Phát triển công nghiệp văn hóa; Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu; Phát triển nguồn nhân lực văn hóa; Hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Tại hội thảo, một số đại biểu cho rằng, chương trình cần khái quát hơn về chuyển đổi số trong hệ thống thư viện; thường xuyên tăng cường quảng bá di sản, lễ hội của các địa phương tại các sự kiện quốc tế; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực. Có ý kiến đề nghị tách dự án giáo dục văn hóa thành một nhóm dự án riêng. 

Múa cồng chiêng – một trong những nét đặc trưng của văn hóa Bình Phước

Cũng có ý kiến cho rằng việc đầu tư các thiết chế văn hóa nên linh hoạt, phù hợp với bản sắc văn hóa của địa phương. Có đại biểu đề xuất một số nội dung cần ưu tiên như chính sách xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; công tác tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích lịch sử văn hóa; số hóa thư viện và số hóa bảo tàng.

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được ban soạn ghi nhận, tiếp thu và cho biết sẽ nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chương trình.

Nguồn: Bình Phước Online

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan