V/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022)

Căn cứ Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 25/02/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022);

Căn cứ Công văn số 156/VHCS-QCTT ngày 11/3/2022 của Cục Văn hoá cơ sở về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022).

Nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Lê VănLương đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thông qua các hoạt động tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân
đối với sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước; giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lòng tự hào dân tộc; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân toàn tỉnh, nhất là thế hệ trẻ noi gương đồng chí Lê Văn Lương và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, lao động, cống hiến xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị: Các phòng thuộc Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Văn hóa – Thể thao các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 – 28/3/2022), cụ thể như sau:
1. Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên, diễn viên, ca sỹ, vận động viên, cộng tác viên, người lao động trong toàn ngành và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Hình thức tuyên truyền: Tăng cường triển khai tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền lưu động; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương; lồng ghép vào các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch phù hợp; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các
hình thức thông tin, tuyên truyền khác một cách linh động, sáng tạo, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19 như hiện nay.
3. Nội dung tuyên truyền: Theo Đề cương kèm theo Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 25/02/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
4. Thời gian tuyên truyền: Từ nay đến tháng 3/2022.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và lồng ghép báo cáo kết quả vào báo cáo định kỳ hằng năm
(trước ngày 15/11) của đơn vị về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
Toàn văn Công văn 660/SVHTTDL-VH ngày 22/3/2022: 660

Toàn văn Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 25/02/2022: Hướng dẫn số 44 của BTGTW

Tin cùng liên quan