Yên Khánh: Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử – văn hóa

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Yên Khánh có 222 di tích trong đó có 58 di tích đã được xếp hạng, gồm: 46 di tích cấp tỉnh, 12 di tích cấp Quốc gia. Các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn luôn các cấp, các ngành địa phương quan tâm, quản lý, bảo tồn, tu bổ, phục hồi đảm bảo kịp thời, đúng quy định, hiệu quả, thiết thực.

ảnh minh họa

Hằng năm, UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương về tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; tăng cường thực hiện các quy định về bảo vệ di tích, di vật khảo cổ trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động lễ hội; tăng cường hoạt động quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị và phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp tại các di tích trên địa bàn; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, văn minh tại các khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh…Đồng thời, tăng cường hoạt động tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa. Phân công cán bộ quản lý địa bàn, bám sát thực tế địa phương, thường xuyên trao đổi và hướng dẫn để nhân dân thực hiện quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích đảm bảo các quy định của pháp luật.

Hiện nay, đa phần các di tích đã xếp hạng trên địa bàn huyện là các công trình tín ngưỡng, tôn giáo như: đình, đền, chùa, miếu, phủ… Trong đó các di tích lịch sử chiếm số lượng lớn, các di tích này không những có giá trị về mặt kiến trúc, lịch sử mà còn có các cổ vật, di vật và các giá trị di sản văn hoá phi vật thể độc đáo của địa phương. Bên cạnh các di tích đã được đầu tư tu bổ tôn tạo, phần lớn các di tích còn lại đang xuống cấp ở các mức độ khác nhau, cần tiếp tục được đầu tư, tu bổ, tôn tạo.

Công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn huyện trong những năm qua bên cạnh nguồn vốn của nhà nước, công tác huy động xã hội hóa được thực hiện huy động sự ủng hộ của nhân dân, các nhà tài trợ có hiệu quả. Hầu hết các di vật, cổ vật trong di tích, nhất là các di tích đã được xếp hạng luôn được bảo quản nguyên vẹn, cẩn mật, không để thất lạc.

Theo báo cáo số 656/BC-UBND về công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn huyện Yên Khánh: Từ năm 2021 đến nay có 7 di tích được hỗ trợ tu bổ bằng nguồn hỗ trợ tu bổ chống xuống cấp và bằng nguồn vốn xã hội hóa. Các di tích lịch sử văn hóa được trùng tu, tôn tạo đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định, có sự theo dõi, giám sát quá trình tu bổ, tôn tạo của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư; nguồn kinh phí đầu tư được công khai, minh bạch.

Nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Yên Khánh đã và đang được đầu tư, trùng tu, nâng cấp, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và phục vụ du khách tham quan, nghiên cứu. Các di tích đã phát huy tốt giá trị, góp phần giáo dục truyền thống, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và văn hóa dân tộc cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành các khu, điểm tham quan, chiêm bái thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan