CƠ CẤU TỔ CHỨC BẢO TÀNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

Cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh Bình Phước gồm có Ban Giám Đốc và 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ là: phòng Hành chính – Tổng hợp; phòng Nghiệp vụ Bảo tồn; phòng Trưng bày và Khai thác di sản; phòng Nghiệp vụ Bảo tàng. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu sự quản lý, chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Phòng Hành Chính – Tổng Hợp có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Bảo tàng trong việc thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin phục vụ cho điều hành của Giám đốc Bảo tàng; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động chung của Bảo tàng; quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, cán bộ và chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Bảo tàng về chuyên môn nghiệp vụ, công tác quản lý di tích và danh lam thắng cảnh, tượng đài trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Phòng nghiệp vụ Bảo tàng có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ, kiểm kê, bảo quản các tài liệu, hình ảnh, hiện vật thuộc Bảo tàng. Đảm bảo an toàn cho tài liệu, hình ảnh, hiện vật của Bảo tàng. Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc các lĩnh vực thuộc chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

Phòng Trưng bày và khai thác di sản có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Giám đốc Bảo tàng công tác trưng bày, khai thác và phát huy các giá trị di sản.

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại

BAN GIÁM ĐỐC

1 Tô Văn Hoàng 1966 Giám đốc 0931.212.666
2 Lò Văn Dinh 1973 Phó Giám đốc 0368.143.573
3 Nguyễn Sơn Hà 1978 Phó Giám đốc 0969.003.379

PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
(Điện thoại: 02716.502.333 – 02713.870.690)

4 Nguyễn Phương Tốt 1985 Phó Trưởng Phòng 0917.686.126
5 Trần Thị Loan 1987 Viên chức 0369.180.264
6 Nguyễn Thị Vân  1986 Viên chức 0975.307.509
7 Đoàn Thị Bích Hợp 1981 Viên chức 0919.345.068
8 Ngô Văn Bình 1998 Nhân Viên 0941.899.589

PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO TỒN
(Điện thoại: 02713.501755)

9 Tô Thị Huê 1976 Phó Trưởng Phòng 0919.404.209
10 Lâm Thị Hồng 1987 Viên chức 0987.443.497
11 Chu Thị Thủy 1992 Viên chức 0399.996.680
12 Lê Thị Bích Quý 1985 Viên chức 0367.101.133

PHÒNG TRƯNG BÀY VÀ KHAI THÁC DI SẢN
(Điện thoại: 02716.509333)

13 Đinh Nho Dương 1982 Trưởng phòng 0974.086.097
14 Trần Thị Hà 1988 Viên chức 0976.380.367
15 Hoàng Minh Quốc Dũng 1990 Viên chức 0979.131.852
16 Nguyễn Xuân Cảnh 1985 Viên chức 0973.757.139
17 Nguyễn Năng Kiên 1986 Viên chức 0979.107.739

PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO TÀNG
(Điện thoại: 02713.500074)

18 Bùi Kim Thư 1981 Trưởng phòng 0906.377.648
19 Ngô Hà 1979 P. Trưởng phòng 0984.741.491
20 Phạm Đức Ngự 1987 Viên chức 0986.010.875
21 Lê Thị Phương 1986 Viên chức 0982.131.180
22 Vũ Thị Nguyệt 1990 Viên chức

0971.729.403

 

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn

Tin cũ hơn