Giới thiệu Sách Di tích Đình thần tỉnh Bình Phước

GIỚI THIỆU SÁCH DI TÍCH ĐÌNH THẦN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Trong quá trình định làng, lập ấp của người Việt trên vùng đất Bình Phước vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, những ngôi đình thần cũng nhanh chóng hình thành. Bên cạnh những giá trị tín ngưỡng truyền thống, các đình thần trên địa bàn tỉnh Bình Phước còn mang bản sắc riêng vừa thể hiện ước mơ, khát vọng của lưu dân thời mở cõi, vừa là kết quả của quá trình giao thoa văn hóa giữa các dân tộc, các vùng miền.