LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 3 NĂM 2024 (Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 3 NĂM 2024

(Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024) 

 

THỨ HAI, ngày 15/01/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ BA, ngày 16/01/2024

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ Giám đốc Tô Văn Hoàng, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà làm việc tại trụ sở.

2/ 14h00’ Chủ tịch Công Đoàn – Phó Giám đốc Lò Văn Dinh họp Ban Chấp hành Công Đoàn cơ sở Quý I/2024 thông qua Kế hoạch hoạt động của Công đoàn.

Địa điểm: Phòng họp Sở.

THỨ TƯ, ngày 17/01/202

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở

THỨ NĂM, ngày 18/01/2024

Sáng:

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 13h45’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự Hội nghị triển khai công tác ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Phó Giám đốc Nguyễn Sơn Hà; các tập thể, cá nhân được bằng khen trở lên.

THỨ SÁU, ngày 19/01/2024

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 3 NĂM 2024

(Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024) 

THỨ HAI, ngày 15/01/2024

1/ Viên chức Lâm Thị Hồng nghỉ phép năm 2024 từ ngày 15/01/2024 đến ngày 23/01/2024.

2/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại bảo tàng từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 16/01/2024

1/ PTP. Hành chính – Tổng hợp Nguyễn Phương Tốt nghỉ phép năm 2024 từ ngày 16/01/2024 đến ngày 20/01/2024. Nhân viên Ngô Văn Bình nghỉ phép năm 2004 từ ngày 16/01/2024 đến ngày 17/01/2024.

2/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

3/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 17/01/2024

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 17/01/2024 đến ngày 21/01/2024.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 18/01/2024

1/ PTP.Nghiệp vụ bảo tàng Ngô Hà đi cùng đoàn theo công văn số 09/VKHXHVNB-CV ngày 09/01/2024 của Viên khoa học vùng Nam bộ từ ngày 18/01/2024 đến ngày 21/01/2024.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 19/01/2024

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 20/01/2024

Viên chức Lê Thị Bích Quý trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 21/01/2024

PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê trực thuyết minh tại bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan