LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 50 NĂM 2022 (Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022) 

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 50 NĂM 2022

(Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 18/12/2022) 

THỨ HAI, ngày 12/12/2022

Sáng:

8h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp góp ý kế hoạch hoạt động Bảo tàng tỉnh năm 2023.

– Địa điểm: phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Phó Giám đốc Lò Văn Dinh, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng: Hành chính – Tổng hợp; Trưng bày và Khai thác di sản; Nghiệp vụ bảo tàng, Nghiệp vụ bảo tồn.

Chiều:

14h00’ Giám Đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp góp ý Kế hoạch , Đề cương trưng bày chuyên đề “Xuân Biên cương – Hải đảo”. (Giao phòng Trưng bày và Khai thác di sản chuẩn bị nội dung)

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng tỉnh.

– Thành phần: Phó Giám Đốc Lò Văn Dinh, TP.Trưng bày và Khai thác di sản Đinh Nho Dương, TP.Nghiệp vụ bảo tàng Bùi Kim Thư, PTP.Nghiệp vụ bảo tồn Tô Thị Huê, Viên chức Lâm Thị Hồng, Viên chức Phạm Đức Ngự, Viên chức Trần Thị Hà, Viên chức Nguyễn Xuân Cảnh, Viên chức Hoàng Minh Quốc Dũng.

THỨ BA, ngày 13/12/2022

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ, ngày 14/12/2022   

Sáng:  

Ban Giám đốc làm việc tại trụ sở.

Chiều:

1/ 14h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng chủ trì họp triển khai nội dung thực hiện triển lãm chuyên đề “Từ Điện Biên Phủ trên không đến Hiệp định Paris năm 1973” và chương trình giao lưu

– Địa điểm: Phòng họp Bảo tàng.

– Thành phần: Viên chức Phòng Trưng bày và Khai thác di sản và Phòng Hành chính – Tổng hợp

2/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM, ngày 15/12/2022

Sáng:

1/ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng dự họp về công tác quy hoạch cán bộ (điều chỉnh giai đoạn 2021 – 2026)

(1) 08h30’ Hội nghị cán bộ chủ chốt

– Địa điểm: Hội trường Sở.

(2) 09h00’ Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

– Địa điểm: Hội trường Sở.

2/ 10h00’ Giám đốc Tô Văn Hoàng dự họp thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Địa điểm: Hội trường Sở.

3/ Phó Giám đốc Lò Văn Dinh tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị ( từ ngày 15/10/2022 đến ngày 21/10/2022).

Chiều:

Giám Đốc Tô Văn Hoàng làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU, ngày 16/12/2022

1/ Đảng uỷ viên – Bí thư chi bộ Tô Văn Hoàng họp về công tác quy hoạch cán bộ (điều chỉnh giai đoạn 2021 – 2026)

(1) 14h30’ Hội nghị cán bộ chủ chốt

– Địa điểm: Hội trường Sở.

(2) 15h00‘ Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

– Địa điểm: Hội trường Sở.

–  Vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần sẽ có chỉ đạo mới về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên, Ban Giám đốc Bảo tàng yêu cầu toàn thể viên chức thường xuyên truy cập Website: http://baotangbinhphuoc.org.vn/ và nhóm zalo Cơ quan – CĐ Bảo tàng để cập nhật các ý kiến chỉ đạo và thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo.


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG TUẦN 50 NĂM 2022

(Từ ngày 12/11/2022 đến ngày 18/11/2022)

THỨ HAI, ngày 12/12/2022

1/ Viên chức Trần Thị Hà trực thuyết minh tại Bảo tàng từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022. Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BA, ngày 13/12/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên nghỉ bù theo quy định.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ, ngày 14/12/2022

1/ Viên chức Nguyễn Năng Kiên trực thuyết minh tại Nhà Giao tế từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/12/2022.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, ngày 15/12/2022

Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, ngày 16/12/2022

1/ PTP.Hành chính Tổng hợp Nguyễn Phương tốt, Viên chức Nguyễn Thị Vân, Nhân viên Ngô Văn Bình đi kiểm tra công tác dọn dẹp vệ sinh và bàn giao văn phòng phẩm cho các di tích.

2/ Các Viên chức khác làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, ngày 17/12/2022

Viên chức Lê Thị Phương trực thuyết minh tại Bảo tàng.

CHỦ NHẬT, ngày 18/12/2022

Viên chức Phạm Đúc Ngự trực thuyết minh tại Bảo tàng.

 

 

TL.GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

P.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

(Đã ký)  

Nguyễn Phương Tốt  

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan