Công văn số 945/SVHTTDL-TTr ngày 21/4/2022 về việc phát động cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở

Thực hiện Công văn số 1265/BVHTTDL-PC ngày 15/4/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát động cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở ”.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố:
– Triển khai phát động Cuộc thi đến công chức, viên chức, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
– Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Thể lệ Cuộc thi đến Nhân dân và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để công chức, viên chức, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên cập nhật, tham gia dự thi.
(Gửi kèm Công văn số 1265/BVHTTDL-PC ngày 15/4/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát động cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp
luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”).
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./

Công văn số 1265/BVHTTDL-PC ngày 15/4/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: TOÀN VĂN CÔNG VĂN 1265

Thể lệ cuộc thi Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở: THỂ LỆ CUỘC THI

Toàn văn Công văn số 945/SVHTTDL-TTr ngày 21/4/2022: TOÀN VĂN CÔNG VĂN 945

Print Friendly, PDF & Email

Tin cùng liên quan

Tin mới hơn